Starkare samordning av digitaliseringspolitiken

I dag har regeringen fattat beslut om att inrätta ett digitaliseringsråd med uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Regeringen ger i samband med detta Post- och telestyrelsen i uppdrag att inrätta ett kansli som stöd i rådets arbete.

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. För att på bästa sätt kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver styrningen av regeringens digitaliseringspolitik stärkas.

- Jag är glad över att så många kompetenta personer från olika delar av samhället vill vara med och bidra. Rådet blir en viktig aktör för ett tydligare statligt ledarskap inom digitaliseringen av Sverige, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Regeringen inrättar genom dagens beslut Digitaliseringsrådet, vars uppgift är att främja genomförande av den samlade digitaliseringspolitiken. Rådet består av tio ledamöter och leds av Digitaliseringsministern. Regeringen uppdrar även till PTS att hålla ett kansli som stöd för arbetet i digitaliseringsrådet. Kansliet finansieras genom ett särskilt bidrag och väntas bestå av 3-4 personer. Dessa beslut är viktiga delar av den digitaliseringsstrategi som regeringen kommer att presentera under våren 2017.

Publicerad 10 mars 2017