Ny myndighet för digitalisering av offentlig sektor på plats i september 2018

Regeringen har beslutat att en myndighet för offentlig sektor får sitt säte i Sundsvall. En särskild utredare får uppgiften att förbereda bildandet. Myndigheten ska vara på plats i september 2018.

Stärkt nationell styrning

Regeringens ambition är att offentlig sektor ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det digitala samhället ska förenkla vardagen för privatpersoner och företag. Offentlig sektor ska kunna utbyta information och öka sin effektivitet genom gemensamma lösningar samtidigt som den personliga integriteten värnas. Det kräver styrning i syfte att stärka en effektiv utveckling.

I digitaliseringsstrategin pekar regeringen på digitalt ledarskap som ett sätt att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting. Den nya myndigheten får uppdraget att följa utvecklingen och stärka behovet av samordning. Uppgifter som nämns är:

- bistå regeringen med underlag för utveckling av den offentliga förvaltningens digitalisering
- verka för en ökad digitalisering inom offentlig sektor
- samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn
- verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven verksamhetsutveckling.

En organisationskommitté ska föreslå vilka åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018. Myndigheten kommer ha ungefär 50–60 anställda de första åren.


Positivt med ny myndighet

— Utvecklingen går just nu väldigt fort och den nya myndigheten kommer förhoppningsvis kunna fungera som en samlande kraft och motor för den offentliga förvaltningens digitalisering, säger Nils Hertzberg kanslichef för Digitaliseringsrådet.

Läs mer om regeringens beslut om ny Digitaliseringsmyndighet.