Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande

Sverige består av 290 kommuner, 21 länsstyrelser, 20 landsting/regioner, fler än 200 statliga förvaltningsmyndigheter, 37 lärosäten, 80 domstolar samt 40 helägda statliga bolag. Det är en omfattande förvaltning som kompliceras av stora skillnader mellan verksamheterna vad gäller storlek, geografi, uppdrag, finansiella resurser och kompetens. Alla ska med i den digitala transformationen.

En gemensam förvaltning en gemensam fråga

Digitaliseringen går på tvären. Det är den gemensamma förvaltningen som ska digitaliseras med invånarna, användarna eller kunderna i fokus.

Den digitala omställningen till ett digitalt samhälle angår alla oavsett verksamhet och uppdrag. En effektiv digital förvaltning bör inte bara bedrivas i den egna verksamheten. Effektiviteten och nya möjligheter nås först när gemensamma resurser och lösningar delas i större utsträckning. 

Ökad digital kompetens är en förutsättning

I en allt mer snabbföränderlig värld ställs det förnyade krav på kompetens. Vår bedömning är att den digitala kompetens behöver stärkas och främjas på alla nivåer i offentlig sektor. 

Digitaliseringen är inte ett självändamål utan ett verktyg för att nå andra effekter. Offentliga aktörer behöver bli bra på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att samhället ska kunna möta ökande krav med minskande resurser. 

Detta medför krav på förändrade verksamhetsformer. Det innefattar även förmågan att hantera risk och ta ansvar för en säker och robust utveckling. Offentliga verksamheter behöver även kunna agera medskapare och användare av innovativa lösningar.

 


Utöver specialister behövs ett målmedvetet och modigt ledarskap
som kan driva förändring och förnya sin uppfattning och förståelse om omvärlden.

 


 

Identifierade utmaningar

Många uppdrag pågår för att driva på digitaliseringen av offentlig sektor. Vi ser några särskilt viktiga utmaningar som bör tas vidare för att stödja en mer jämn utveckling vad gäller digital mognad.

1. Ökad digital kompetens är en förutsättning för att offentlig sektor ska lyckas med den digitala transformationen.

2. Den offentliga sektorn består av ett stort antal verksamheter och de behöver i större utsträckning se att de ingå i en gemensam förvaltning.

3. Den svenska förvaltningsmodellen saknar en kunskapsförsörjningsplan.

4. Insatserna för mindre myndigheter är begränsade.

5. Det behövs en finansieringsmodell som främjar en samverkande förvaltning.

 


 

Våra rekommendationer till regeringen

  • Det pågår en hel del initiativ kopplat till omställningen till ett digital samhälle.  Det behövs samtidigt en mer sammanhållen förändringsprocess. Regeringen behöver ta fram en kunskapsförsörjningsplan för att nå ut i hela den gemensamma offentliga förvaltningen. 

  • Det behövs tas fram ett utbildningspaket till olika befattningshavare inom offentlig sektor. Innehållet ska ge grundläggande kunskaper om vad digitaliseringen innebär och hur man arbetar med att bedriva förändringsprojekt. Det handlar om en "digital skola för offentlig förvaltning". 

  • Digitaliseringsperspektivet behöver säkerställas i ledningsgrupper. Det behövs därför finnas digitalt ansvariga som agerar ambassadör för den pågående omställningen. 

  • det behövs tas fram digitala samverkansplattformar som är anpassade och kan användas av mindre myndigheter. 

  • Samverkan uppmuntras i de flesta uppdrag. Det behövs däremot en fungerande finansieringsmodell som stödjer en samverkande förvaltning.