Delaktighet och kompetens nyckelfrågor för ett digitaliserat Sverige

Om Sverige ska behålla en fungerande välfärd, värna jämlikheten och ha konkurrenskraft behöver den digitala kompetensen stärkas i hela samhället.

 


Illustration: Itziar Castany Ramirez

 

Hur vi studerar, arbetar, fattar beslut och inordnar vardagslivet är i stort definierat av industrisamhällets krav och behov. Den digitala tidsåldern förändrar många av dessa faktorer och att vi kommer kunna lösa samhällsutmaningar på nya sätt.

När stora förändringar sker ökar behovet av kunskap

Vi ser att digital kompetens är ett strategiskt viktigt område som behöver stärkas i hela samhället. Oavsett var vi är i livet behöver vi idag en grundläggande digital kompetens.

Det handlar dels om att använda mobil och dator för att göra saker vi brukar göra, men på ett digitalt sätt också helt nya saker. Dels krävs speciella förmågor för att använda och kritiskt värdera information, inte minst viktigt för den demokratiska processen. Samtidigt som alla behöver en allmän digital kompetens är Sverige ett digitalt högpresterande land som behöver utbilda många fler specialister. 

lägesbilden pekar vi på konkreta och genomförbara insatser som vi ser som viktiga steg framåt. Sverige står starkt internationellt och kan stärka sin position ytterligare genom kraftsamling kring digital kompetens.

 


Fyra underområden inom digital kompetens

Regeringens digitaliseringsstrategi inkluderar fem delmål. Digital kompetens är ett av delmålen som omfattar flera underområden.

För varje område lyfter Digitaliseringsrådet fram utmaningar och möjligheter. Vi ger även rekommendationer till regeringen om relevanta och genomförbara insatser.

De fyra områdena är: 

1. Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället

2. Modernisering av utbildningssystemet

3. Matchning av kompetens

4. Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande

 


 
Läs hela lägesbilden

 

 Ladda ner och läs hela lägesbilden av digital kompetens>