Digitaliseringsrådet ger aktuell lägesbild av digital innovation

Sverige är i internationella jämförelser ett avancerat land, både när det gäller innovationskraft och digitalisering. Det är ett gott utgångsläge. I en tid av stor teknologisk och samhällelig transformation som digitaliseringen innebär kan förändringar av länders relativa styrkepositioner vara snabba. Digitaliseringsrådet har identifierat ett antal utmaningar som Sverige behöver bemöta för att kunna behålla sin styrkeposition.

 
Illustration: Itziar Castany Ramirez

 

För delmålet digital innovation uttrycker regeringen att det i Sverige ska finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Under målet har regeringen valt att lyfta fram följande områden. 

  • Ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning
  • Förstärkt innovationsklimat för datadriven och digitalt driven innovation
  • Effektiv immaterilrätt
  • Digitaliseringen för stärkt nationell och internationell konkurrenskraft
  • Ett modernt samhällsbygge

Utgångspunkten är att Sverige är ett internationellt ledande land inom digital innovation. Vi rankas ofta som de allra mest innovativa länderna i världen. Det finns mycket i det svenska innovationssystemet som fungerar väl, och som är värt att bygga vidare på.

Många av de aktörer som vi har träffat har ifrågasatt fokuseringen på digital innovation, och menar att det är mycket lite av den innovation som sker i näringslivet som är helt analog. De flesta innovationer, även de som rör i första hand tjänster som produceras mellan människor, har någon digital komponent – om inte annat i sättet att nå kunderna eller användarna.

En tydlig utveckling är att innovation handlar allt mer om hur man organiserar verksamheten framför teknisk utveckling. Verksamhetsutveckling är helt avgörande för organisationer för att möta omvärldsförändringar, tillvarata teknisk utveckling och skapa mer värde. 

Fem utmaningar och rekommendationer

Följande utmaningar bedömer vi som särskilt viktiga, där regeringen bör agera direkt för att värna och utveckla Sveriges ställning som innovationsnation. 

 

1. Det råder stor brist på kvalificerad IT-kompetens

Bristen på digital spetskompetens håller tillbaka svenska företags utveckling och tillväxt och medför risker att de flyttar verksamhet utomlands. Detta är inte enbart en utbildningspolitisk fråga, utan har stor påverkan på många andra områden. Bristen på kvalificerad IT-kompetens är så stor att den knappast kan lösas med bara inhemsk utbildning, utan företag behöver rekrytera expertis från utlandet. Därmed blir det viktigt att Sverige är ett attraktivt land att flytta till för utländska experter, och att svenska regelverk gör detta möjligt.

2. Offentliga aktörer behöver ett innovationsperspektiv

En central utmaning för offentliga aktörer är att de behöver föra in ett innovationsperspektiv. Det är en central uppgift för hela digitaliseringspolitiken. Offentliga aktörer behöver bli bättre på att dra nytta av digital innovation för att samhället ska kunna möta ökande krav med minskande resurser. Det medför också nya krav på kompetens hos de offentliga aktörerna för att exempelvis hantera risk, utveckla nya verksamhetsformer och bli en medskapare av innovativa lösningar.

3. Lagar och reglering ska inte missgynna innovativa lösningar

Lagar och regler speglar de marknads- och teknikförutsättningar som de är sprungna ur. Innovationer innebär nya, oftast oförutsedda, sätt att lösa ett behov. Därmed finns en risk att de hamnar i strid med regleringens bestämmelser, även om de överensstämmer med dess syften. Det är viktigt att se till att regelverk är så teknik- och lösningsneutrala som möjligt, och att de i vart fall inte missgynnar innovationer. För att undvika en innovationshämmande reglering behöver man gå igenom befintliga regelverk och identifiera vilka bestämmelser som låser in utvecklingen till befintlig teknik och processer.

4. Spridning av innovationer är en central uppgift

De stora effekterna av digitaliseringen finns i utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter i hela ekonomin. Givet att de stora vinsterna av digitalisering kommer ifrån implementeringen av nya och smartare sätt att skapa värde, är det kanske förvånande att en så liten del av innovationspolitiken handlar om spridning. En verksam politik för att stärka svenska företags upptagningsförmåga av digital innovation bör vara en viktig del av den svenska innovations- och digitaliseringspolitiken.

5. Insatser bör koncentreras och fokuseras till prioriterade områden

Ett tydligt område där de statliga insatserna bör stärkas fär strategisk styrning och ledning. Digitaliseringspolitiken bör ha tydligt utpekade områden för kraftsamling, och dessa bör vara kopplade till handlingsplaner och konkreta mål. Ett naturligt nästa steg för digitaliseringsstrategin vore att, på motsvarande sätt som inom de strategiska samverkansprogrammen, i samverkan med de olika aktörer som berörs inom ett identifierat prioriterat område, skapa en samsyn om önskad utvecklingsriktning som kan konkretiseras i handlingsplaner.

 


 

 

 

Ladda ner och läs hela lägesbilden av digital innovation>